UPOZORNĚNÍ na přestěhování provozoven firmy Mýval čisticí systémy s.r.o. ----- Od 1. 7. 2024 nás najdete na adrese: HRADEC KRÁLOVÉ - Slezské Předměstí, Lipová 865/2, více info v KONTAKTU

Úvod Slovník pojmů z oboru úklidu a čištění

Slovník pojmů z oboru úklidu a čištění

Pojem Vysvětlení
ABS plast je materiál, který se vyznačuje houževnatostí a tvrdostí povrchu. Má nízkou hmotnost, vyníkajicí pevnost a rozměrovou stabilitu. ABS je odolný proti kyselinám, alkalické roztoky, alkohol, tuky, oleje, solné roztoky, nasycených uhlovodíků. Naopak je citlivý na koncentrované minerální kyseliny, aromatické a chlorované uhlovodíky, estery, ketony aj. 
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
Airwatt  je jednotka síly odvozená od jednotky watt, která se používá pro vakuové čisticí systémy, jako jsou např. vysavače. Jeden airwatt se rovná 0,9983 wattů.
Alkalický čistící přípravek přípravek, jehož pH hodnota se pohybuje mezi 8-15
AntiKalk systém na zabránění tvorby vodního kamene ve stroji
Azbest

Azbest je minerál, jehož typickou vlastností je jeho sklon vytvářet dlouhé tenké vláknité struktury, které mají tendenci se odštěpovat po délce. Tato mikroskopická vlákna můžou způsobovat rakovinu plic. Jako nehořlavý, nejedovatý a levný byl dříve hodně využívaný ve stavebnictví i domácnostech. Po zjištění jeho karcinogenních účinků platí od roku 2005 zákaz zpracování a použití azbestu pro všechny státy Evropské unie.

Barevné kódování určení barev pro jednotlivé oblasti úklidu
Biocidní přípravek (=biocid) je jakákoliv látka nebo směs určená k  hubení, odpuzování nebo omezování škodlivých organismů. „Škodlivým organismem“ je každý organismus, který má nepříznivý účinek na člověka nebo jehož přítomnost je nežádoucí, nepříznivě ovlivňuje činnost lidí nebo předměty, které užívají nebo vyrábějí, nebo působí nepříznivě na ostatní živé organismy nebo na životní prostředí. Za škodlivý organismus mohou být považovány například viry, mikroorganismy jako jsou bakterie, plísně, zelené řasy, hmyz (např. komáři, mouchy, mravenci) nebo i obratlovci jako jsou myši nebo potkani.
Click&Clean bezpečný uzávěr pro bleskovou výměnu různých dílů příslušenství - znatelná časová výhoda
Čisticí účinek = nárazová síla ve vztahu k ploše. Tato nárazová síla ve vztahu k ploše je závislá od
  • množství vody (dle typu čerpadla)
  • tlaku (dle typu čerpadla)
  • vzdálenosti trysky od objektu mytí (měřeno ve vzdálenosti 30 cm)
  • úhlu paprsku, tj. nástřikového obrazu (25o)
Čištění koberců extrakční rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění mokrou cestou, tj. extrakční metodou, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění neobsahuje předčištění frekventovaných ploch, ale jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce vysychají cca 5 až 8 hod.
Čištění koberců kartáčové rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné strojní čištění  rotačními kartáči, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění se používá i jako první krok k předčištění frekventovaných míst před extrakčním čištěním a jeho součástí je rovněž předčištění skvrn i větších rozměrů.
Čištění koberců suchou pěnou rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění suchou pěnou, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění obsahuje předčištění frekventovaných ploch a jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce vysychají cca 1 hod.
Čištění vertikálních žaluzií je myšleno čištění textilních žaluzií včetně demontáže, odvozu na místo čištění, dovozu a zpětné montáže na původní místo
Dodávky hygienického materiálu rozumí se jednotkové ceny za dodaný materiál (hygienické potřeby), celková cena dodaného materiálu je násobek jednotkových cen a počtu dodaných kusů, vlastní manipulace s tímto materiálem (umisťování do daných prostorů, je oceněna v ceně za úklid jednoho m2  - viz "doplňování prostředků personální hygieny
Doplňování prostředků personální hygieny rozumí se pouze vlastní činnost při průběžném doplňování náplní do zásobníků a dávkovačů toaletních papírů, papírových ručníků, toaletních mýdel, osvěžovačů, sáčků na vložky apod. Veškeré náplně si zadavatel zajišťuje sám, na své náklady.
EC motor elektronický bezuhlíkový nejiskřící motor s prodlouženou životností 
EcoPower výměník k životnímu prostředí šetrný výměník, jehož účinek spalování je vyšší než 92%
Ergo systém možnost rychlé výměny příslušenství pomocí rychlospojek
Extraktor stroj na čištění koberců mokrou cestou
Extrakční čištění vstřikování čistícího prostředku pod tlakem do koberce nebo čalounění a téměř okamžité odsávání
HEPA filtr je typ filtru vzduchu. HEPA je zkratkou z prvních písmen slov „high efficiency particulate air filter“ (vysoce účinný filtr vzduchových částic). HEPA filtr je jakýsi „chomáč“ náhodně uspořádaných vláken. Podstatnými parametry jsou šířka těchto vláken, jejich vzájemná vzdálenost a tloušťka celého filtru.
Hodinová sazba pracovníka bez technologií rozumí se jakákoli činnost nad rámec základního úklidu, tedy vícepráce, účtovaná hodinovou sazbou, kdy úklidový pracovník potřebuje ke splnění zadaného úkolu pouze běžnou chemii, pracovní pomůcky či náčiní (například úklidový vozík, mopovací systém, lopatku a smetáček, vysavač na vysávání suchých nečistot apod.)
Hodinová sazba pracovníka pro práce ve výškách horolezeckou technikou rozumí se cena za jednu hodinu práce pracovníka, který vlastní osvědčení pro práce ve výškách horolezeckou technikou. Před zahájením každé jednotlivé činnosti se každý takovýto pracovník prokáže svým osvědčením správci objektu.
Hodinová sazba pracovníka s technologií rozumí se jakákoli činnost nad rámec základního úklidu, tedy vícepráce, účtovaná hodinovou sazbou, kdy úklidový pracovník potřebuje ke splnění zadaného úkolu pracovní stroj, či jinou běžně dostupnou a používanou technologii (vysavač na mokré nečistoty se zvýšeným výkonem, extraktor, kalové čerpadlo, elektrocentrálu, průmyslový vysavač apod. )
Hrubé nečistoty pod tímto pojmem se rozumí veškeré nečistoty, které nelze odstranit setřením, ale je nutné je buď vysát nebo zamést, např. papíry, velké kusy odpadků či zbytků atd.
Konzervace ploch rozumí se napuštění konzervační látkou dřevěného nábytku nebo kovových částí a předmětů  ( např. kliky, trnože židlí, zábradlí, výtahy) po celkovém omytí těchto ploch a zbavení je nečistot
Kyselý čistící přípravek přípravek, jehož pH hodnota se pohybuje mezi 1-5
Lehký nábytek lehkým nábytkem se rozumí židle, křesla, věšáky, konferenční stolečky, přenosné registratury, odpadkové koše, nádoby na tříděný odpad apod., jejichž váha nepředstavuje více než 10 kg/kus
Leštění/vyleštění rozumí  se odstranění šmouh či přebytku konzervační látky, a to suchým způsobem za účelem dosažení lesku
MAK hodnota = maximální koncentrace na pracovišti (Max. Arbeitsplatz Konzentration), je nejvyšší přípustná koncentrace látky na pracovišti, která podle současného stavu znalostí ani při dlouhodobém, zpravidla každodenním osmihodinovém působení nepoškozuje zdraví resp. nezatěžuje nad únosnou míru
Mokré stírání/vytírání rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů mokrou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Tento způsob se používá zpravidla po suchém setření povrchů, povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček, šmouh a povrch zůstává mokrý.
MultiFit připojení systém, který dovoluje připojovat k vysavači úplnou paletu příslušenství
Mytí osvětlovacích těles omytí krytů a vlastního osvětlovacího tělesa včetně případné demontáže a montáže krytů
Mytí vnitřních ploch nábytku vytření vodorovných i svislých ploch na mokro
Neutrální  čistící přípravek přípravek, jehož pH hodnota se pohybuje mezi 5,5 - 8
NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace pro pracovní prostředí je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. Při hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této látky měřené po dobu nejvýše 15 minut. Takové úseky s vyšší koncentrací smí být během osmihodinové směny nejvýše čtyři, hodnocené s odstupem nejméně jedné hodiny.
OEL(s) hodnoty Occupational Exposure Limit(s) = expoziční limit(y) v pracovním prostředí
Odstranění prachu/stírání prachu rozumí se setření celkových ploch a povrchů suchou prachovkou v určitém místě či výšce tak, aby povrch byl zbaven prachových částic
Odstraňování skvrn z koberců rozumí se vyčištění skvrn z koberců mechanickou a chemickou cestou
Pad je brusná textilie (vlákno+lepidlo+abrasivo). Množství abrasiva ovlivňuje hrubost (čím tmavší barva, tím hrubší)
PEL

Permissible Exposure Limit(s) = přípustný(é) expoziční limit(y) chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu. Koncentrace chemické látky nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich přípustných expozičních limitů.

Podlahová plocha je vnitřní plocha daného uklízeného prostoru vyjádřená v m2 bez vybavení, tedy podle principu „od zdi ke zdi“
Polypropylen je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů, které patří mezi nejběžnější plasty, používá se v mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu a v laboratorních vybaveních. Polypropylen se často užívá jako alternativa k polyvinylchloridu (PVC).
Praní utěrek, ručníků a ubrusů je požadováno stanovit jednotkovou cenu za praní jednoho kusu. Do této ceny je nutné zahrnout sběr, odvoz, vlastní praní a mandlování a zpětnou distribuci prádla po celém objektu
Praní záclon je požadováno stanovit jednotkovou cenu za jeden m2 záclony, do ceny je nutné zahrnout svěšení, odvoz do prádelny, vlastní praní, dovoz a navěšení záclon
Pytel odpadní plast zabraňuje znečišťování nádoby vysavače. Vkládáme ho do nádoby vysavače a vysáváme do něho. Po naplnění, resp. po skončení práce, pytel ještě před vyjmutím z nádoby uzavřeme a zabráníme tak úniku prachu. Je určen pro zvýšení bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny při práci.
RPM (revolutions per minute) = anglická zkratka = ot./min.
Push&Clean Ruční oklep - pro rychlé a jednoduché vyčištění filtru ucpeme přívod vzduchu na hadici, zmáčkneme a zase uvolníme tlačítko na čištění a filtr je čistý. Tímto čištěním se obnovuje sací výkon.
Senzor průtoku zabezpečuje automatické odtlakování čerpadla při vypnutí pistole za provozu vysokotlakého čističe. Umožňuje bezpečnou a jednoduchou manipulaci s hadicí a postřikovým nástavcem. 
Skleněná plocha je plocha zasklení vyjádřená v m2, počítaná včetně rámů zasklených ploch a zárubní zasklených ploch
SoftStart neboli měkký start = polovodičový čip umožňuje jemný rozběh motorů. Tím se zvyšuje životnost turbín, snižuje opotřebení a šetří jištění
Strojní čištění rozumí se úklid velkých ploch, např. skladů a hal, kde se k čištění volných ploch používá podlahový automat; součástí tohoto čištění je odstranění hrubých nečistot před samotným čištěním, ať už vysátím či předzametením; další součástí tohoto čištění je ruční dočištění ploch kam se nelze dostat strojem
Suché čištění koberců rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění suchým práškem strojně, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění obsahuje předčištění frekventovaných ploch  a jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce jsou po aplikaci pouze velmi málo vlhké a lze je ihned zatížit provozem.
Suché stírání/vytírání rozumí se setření veškerých ploch a povrchů suchou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven prachových částic
Terakota (lat. terra cotta = vypálená hlína) je druhem keramiky. Je využívána k výrobě podlahových prvků, keramiky, vodovodů nebo dekorací staveb. Má hnědooranžovou barvu.
Úklid po malování -hodinová sazba je požadováno stanovit jednotkovou hodinovou sazbu za úklid po malování, který bude prováděn na objednávku a fakturován jako více práce. V ceně musí být zahrnuta veškerá potřebná chemie a použití pracovních pomůcek, nástrojů či technologií.
Úklid po malování -plošná sazba je požadováno stanovit jednotkovou sazbu za jeden m2 úklidu po malování, který bude prováděn na objednávku mimo pravidelně poskytovyný smluvní úklid. V ceně musí být zahrnuta veškerá potřebná chemie a použití pracovních pomůcek, nástrojů či technologií.
Umytí dveří je umytí celé plochy dveří z obou stran včetně hran a zárubní (futer)
Umytí ohmatků rozumí se vlhké setření otisků prstů (vlhké, či pomocí chemie)
Umytí oken je umytí oken za všech stran. V případě vakuových nebo plněných oken se tedy jedná o umytí dvou skleněných ploch, v případě šroubovaných oken je součástí rozšroubování, umytí všech čtyř skleněných ploch a následné sešroubování. Umytí oken se rozumí včetně rámů, zárubní, parapetrů (vnitřních, vnějších i meziokenních), dále včetně přemístění lehkého nábytku a jeho vrácení na původní místo.
Vlhké stírání/vytírání rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů navlhčenou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Tento způsob se používá zpravidla po suchém setření povrchů, povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček, šmouh a jedná se převážně o sprejovou metodu.
EC motor bezkartáčový a proto nejiskřící motor až s 10 násobně prodlouženou životností oproti universálním uhlíkovým motorům
Vysátí frekventovaných ploch koberců rozumí se vysátí nejvíce používaných míst kobercové plochy od hrubých nečistot
Vysátí koberců rozumí se vysátí celé kobercové plochy o dhrubých nečistot, včetně přemístění a následného vrácení lehkého nábytku
Vytírání/mopování rozumí se vytření/vymopování veškerých ploch s tím, že z povrchů musí být odstraněny veškerých hrubých nečistot, šmouh, nálepek, žvýkaček. Povrch po vytírání/mopování musí zůstat zcela čistý bez vyditelných nečistot a šmouh.
Vysavač mokro/sucho vysavač, který slouží k vysávánín buď suchých nečistot nebo tekutin
WDK systém patentovaný systém proplachu při střídání chemikálií
XtremeClean Automatický oklep filtru - vysavač sám průběžně oklepává filtr bez jakéhokoliv přerušení práce. Tímto je zachován stálý sací výkon po celou dobu práce

Naše nabídka

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky