Úvod Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

  1. Obecné informace
  2. Shromažďování a zpracování osobních údajů
  3. Další nabízené služby, účely zpracování
  4. Nesouhlas nebo odovolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  5. Práva učastníka související se zpracováním osobních údajů 
  6. Závěrečné informace
  7. Zvláštní upozornění

1.   Obecné informace

Účelem těchto zásad je poskytnout Vám informace ohledně zpracování osobních údajů při používání naší webové stránky a využívání souvisejících služeb.
Webovou stránkou se rozumí stránka www.myval.cz, jejímž provozovatelem je společnost Mýval čisticí systémy s.r.o., se sídlem Býšť, Bělečko 70, 534 01 Holice, zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39894, IČO: 06242375, DIČ: CZ06242375, e-mail: myval@myval.cz, tel.: 466 689 261.
Osobními údaji jsou všechny informace, pomocí nichž je možné Vás jako fyzickou osobu identifikovat, tj. jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa apod.

1.1.   Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchovávání je elektronické i v klasické tištěné formě.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“),
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.

Pokud je to nutné, užívá provozovatel tyto kategorie zpracovatelů:
- Přepravní společnosti 
- Účetní společnost
- Společnosti poskytující právní služby
- Společnosti poskytující IT služby
- Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací

1.2.   Správce
Za zpracování osobních údajů je zodpovědný správce, kterým je společnost Mýval čisticí systémy s.r.o., se sídlem Býšť, Bělečko 70, 534 01 Holice, zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39894, IČO: 06242375, DIČ: CZ06242375, e-mail: myval@myval.cz, tel.: 466 689 261.

1.3.   Práva subjektu údajů
Vy, jakožto subjekt dotčený zpracováním osobních údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva:
- na přístup k osobním údajům
- na opravu osobních údajů
- na výmaz osobních údajů
- na omezení zpracování osobních údajů
- na podání stížnost orgánu dozoru
- na přenositelnost osobních údajů na jiného správce
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů

1.4.   Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů budou uchovávány - bez ohledu na vámi udělený souhlas  - po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů).
Provozovatel - správce je plátcem daně z přidané hodnoty, proto je povinen uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. Daňový doklad bude uchován 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření kupní smlouvy za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

1.5.   Předání dat orgánům dozoru, ev. správním orgánům
V případě právní povinnosti mohou být základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem poskytnuty orgánům dozoru nebo správním orgánům.

2.   Shromažďování a zpracování osobních údajů

Pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, budeme během Vaší návštěvy a prohlížení našich webových stránek shromažďovat pouze ty osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru a které jsou technicky nezbytné, abychom Vám mohli webové stránky zobrazit.
Pokud se zaregistrujete, budeme zpracovávat pouze ty údaje, které nám poskytnete, resp. které získáme na základě plnění Vaší objednávky.
Webové stránky www.myval.cz jsou určeny pro osoby starší 16-let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 16-ti let, s čímž subjekt přijetím Zásad ochrany osobních údajů souhlasí.


2.1.   Cookies
Cookies jsou malé kousky informací, uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na váš počítač z webové sítě. Cookies mohou být čteny webovými stránkami během vašich pozdějších návštěv. Informace uložená v cookie může mít vztah k vašemu chování při procházení webové stránky nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si vás webová stránka bude moci „pamatovat“ při vaší příští návštěvě. Obecně řečeno, cookies neobsahují osobní informace, jejichž prostřednictvím můžete být identifikováni, pokud jste takovéto informace webové stránce neposkytli. Existují dva druhy cookies, které používají webové stránky.
2.1.1.   Nezbytně nutné cookies
Trvalé cookies jsou uloženy na Vašem pevném disku po mnoho měsíců nebo let. Relační cookies jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během Vaší návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z Vašeho počítače v okamžiku, kdy se odpojíte od internetu. Pro zajištění toho, že Vy jako registrovaný uživatel zůstanete zalogován po celou dobu, kdy budete otevírat různé podstránky naší webové stránky, a nebudete tak muset opakovaně zadávat své přihlašovací údaje, jakmile otevřete novou stránku slouží nezbytně nutné cookies. Užívání těchto cookies na našich stránkách je možné bez Vašeho souhlasu. 
2.1.2.   Soubory cookie třetích stran
Dále jsou používány cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím tohoto typu cookies musíte vyslovit souhlas. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak jsou naše webové stránky užívány, za účelem zvýšení jejich přitažlivosti, obsahu a funkčnosti. Tyto cookies nám například umožňují určit, zda a které podstránky naší webové stránky jsou uživateli navštěvovány, jakož i to, jaký obsah uživatele především zajímá. Zaznamenávají počet návštěv určité stránky, počet otevřených podstránek, dobu strávenou na naší webové stránce, pořadí navštívených stránek, které hledané výrazy Vás k nám přivedly, země, region, případně město, odkud se přístup uskutečňuje, a poměr mobilních zařízení, z nichž se realizuje přístup na naše webové stránky. Sledují rovněž pohyb, kliky a rolování pomocí počítačové myši za účelem zjištění, které oblasti naší webové stránky uživatele především zajímají. Výsledkem je, že můžeme obsah naší webové stránky konkrétněji přizpůsobit potřebám našich uživatelů a optimalizovat naši nabídku. IP adresa Vašeho počítače předávaná z technických důvodů je automaticky anonymizována a neumožňuje nám činit žádné závěry ohledně konkrétního individuálního uživatele.

2.1.3.   Správa a smazání všech cookies
Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby bylo obecně zakázáno ukládání cookies na Vašem zařízení a/nebo abyste byli pokaždé dotázáni, zda s umožněním cookies souhlasíte. Můžete rovněž kdykoli smazat cookies, které byly znovu umožněny. Podrobnosti o tom, jak toto vše funguje, naleznete ve funkci „Nápověda“ svého prohlížeče.
Vezměte však prosím na vědomí, že vypnutí cookies může mít obecně za následek funkční omezení naší webové stránky.

2.2.   Analytika webu

2.2.1.   Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, tj. službu pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá specifickou formu souboru cookie, který je uložen na Vašem počítači a umožňuje analýzu toho, jakým způsobem užíváte naši webovou stránku. Informace o Vašem užívání této webové stránky generované tímto souborem cookie jsou obecně předávány na server Google ve Spojených státech amerických a tam i uchovávány.  IP adresa předaná Vaším prohlížečem v souvislosti s Google Analytics není slučována s dalšími daty Google. Společnost Google se podřídila štítu EU-USA na ochranu soukromí. 
Štít EU – USA415 na ochranu soukromí (anglicky nazývaný „EU – U.S.Privacy Shield“) umožňuje předávání osobních údajů z organizací EU do společností v USA. Podmínkou zpracování, předání nebo uložení osobních údajů je, že vše proběhne v souladu se souborem striktních ochranných pravidel a pojistek stanovených EU. Tato ochrana platí pro veškeré osobní údaje bez ohledu na to, zda jde o údaje občana EU.

Informace o třetí osobě: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001

2.3.   Pluginy sociálních sítí
Na našich webových stránkách jsou používány „pluginy“ sociálních sítí, a to tlačítko „To se mi líbí“ od Facebooku, jehož webovou stránku facebook.com provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko, zodpovídá za Facebook.com v Evropě. Tyto pluginy jsou obvykle označeny logem Facebooku.
Kromě Facebooku užíváme pluginy z „Google+“ (poskytovatel: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a „Twitter“ (poskytovatel: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103)
V okamžiku, kdy si naši webovou stránku otevřete, k žádnému automatickému předávání údajů na sociální sítě typu Facebook, Google+ ani Twitter nedochází. Údaje budou předány sociálním sítím pouze v případě, že aktivně kliknete na tlačítko příslušné sociální sítě. V takovém případě zahájí Váš webový prohlížeč spojování na servery příslušné sociální sítě. Kliknutím na příslušné tlačítko souhlasíte, že Váš prohlížeč vytvoří spojení se servery příslušné sociální sítě a předá údaje o užívání příslušnému provozovateli dané sociální sítě a naopak. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit povahu a rozsah údajů, které jsou následně shromažďovány těmito sociálními sítěmi.

2.4.   Videa na www.YouTube.com
Součástí naší webové stránky jsme učinili i videa na YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a lze je přehrát přímo z naší webové stránky. Všechna tato videa jsou integrována v „rozšířeném módu ochrany údajů“, což znamená, že pokud nekliknete na videa, abyste zahájili jejich přehrávání, nebudou YouTube předány žádné údaje o Vás jako uživateli. Teprve v okamžiku, kdy videa přehrajete, budou údaje uvedené v následujícím odstavci předány YouTube. Tento datový přenos nemůžeme žádným způsobem ovlivnit. 
Návštěvou dané webové stránky získá YouTube informace o tom, že jste otevřeli odpovídající podstránku naší webové stránky. Kromě toho budou předány údaje uvedené v oddílu 2 těchto Zásad o ochraně soukromí, a to nezávisle na tom, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste zalogováni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Jste-li zalogováni na Google, budou Vaše informace přímo přidruženy k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přidružováni k Vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tohoto tlačítka odhlásit. YouTube uchovává Vaše údaje jako uživatelské profily a užívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo nastavení vzhledu své webové stránky orientovaného na poptávku. Toto posuzování se odehrává především (i pro nezalogované uživatele) pro účely poskytování reklamy orientované na poptávku a za účelem informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznášet proti vytváření těchto uživatelských profilů námitky, přičemž toto právo můžete vykonat tak, že se obrátíte na YouTube.

2.5.   Online reklama
2.5.1.   Seznam Retargeting
Retargeting je funkce systému Sklik určená k oslovení uživatelů, kteří již jednou stránky navštívili. Retargeting nám umožní zacílit naše inzeráty v závislosti na tom, jakou akci náš návštěvník na našich stránkách uskutečnil. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje - návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty - ukázat naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Seznam sbírá: informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila, IP adresu, u dynamického retargetingu kód posílá info o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou spojena s osobními údaji. Aby se retargetingově cílená reklama vydávala, je třeba, aby měl retargetingový seznam nejméně 30 uživatelů. To samo o sobě bezpečně zajišťuje, že není možné využít retargeting pro cílení na individuální uživatele. Retargeting nelze kombinovat s podrobnějším cílením pomocí osobních údajů (např. pomocí e-mailů zákazníků nebo s jejich jmény). 
Informace o třetí osobě: Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493

2.6.   Zjišťování spokojenosti kupujícího
2.6.1.   Heureka "Ověřeno zákazníky"
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Na e-shopu www.myval.cz máte možnost vyslovit nesouhlas s odesláním dotazníku ještě před odesláním objednávky. Dotazník Vám vůbec nebude zaslán.
Informace o třetí osobě: Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727, DIČ CZ 0238772, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218977.

Na stránkách používáme konverní a retargetingové kódy.

3.   Další nabízené služby, účely zpracování

3.1.   Kontakty sdělené e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce
Když se na nás obrátíte, například e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme údaje, které nám poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, případně volitelně, pokud nám uvedené poskytnete: Vaše jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, obsah zprávy, přílohy a telefonní číslo) uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Údaje, které v této souvislosti získáme, znovu vymažeme poté, co jejich další uchovávání již nebude potřeba (obvykle po 3 letech), nebo omezíme zpracování v případě existence zákonných povinností uchovávání.

3.2.   Newsletter (zasílání obchodních marketingových sdělení e-mailem)
Získáme-li při nákupu výrobku či služeb Vaše osobní údaje, resp. e-mailovou adresu můžeme tuto použít na základě uzavřené kupní smlouvy k informování o stavu objednávky, doručení objednaného zboží, založení osobního účtu s možností nastavení Vašeho soukromí, vyřízení případné reklamace.

K rozšířené marketingové komunikaci (informace o slevách, akčních nabídkách apod.) musíte dát vědomý souhlas.

Souhlas můžete poskytnout potvrzením e-mailu

- po obdržení automatické odpovědi na Vámi zaslanou objednávku
(Předmět e-mailu: "Objednávka z eshopu Myval.cz č.:...),
- po obdržení potvrzení o přijetí objednávky
(Předmět e-mailu: "Potvrzení objednávky z eshopu Myval.cz č.:...)",
- po obdržení e-mailu o odeslání zboží
(Předmět e-mailu: "Expedice zboží z objednávky na eshopu Myval.cz č.:...).

Změnu souhlasu (nesouhlasu) můžete provést kdykoliv ve svém účtu v sekci Soukromí.

Po obdržení Newsletteru najdete v jeho patičce možnost buď změnit obsah zasílaných informací (viz text: "Pokud Vám tato informace není užitečná, klikněte na nastavení zasílání novinek"), nebo zaslání dalších obchodních nabídek zcela odmítnout (viz text: "Pokud se chcete od služby zasílání novinek odhlásit, klikněte na odhlášení ze zasílání novinek.")
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4. Nesouhlas nebo odovolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. 


5. Práva subjektu související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů máte následujicí tato práva:

1.   Právo na přístup k osobním údajům
Pokud jste naším zákazníkem (odeslal jste alespoň jednu obednávku), je Vám zpřístupněn osobní účet. Zde v záložce "Soukromí" naleznete přehled osobních dat, které o Vás ukládáme a za jakým účelem je zpracováváme.Svůj účet můžete po přihlášení spravovat v nastavení osobního účtu. Naleznete zde i přehled třetích stran, které zasahují do našeho e-shopu a kterým předáváme Vaše osobní údaje. V ostatních případech nás se svojí žádostí kontaktujte e-mailem na adrese myval@myval.cz.
Přijetí žádosti o uplatnění jiného Práva na přístup k osobním údajům  je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele. 
Provozovatel má právo požadovat prokázání totožnosti toho, kdo uplatňuje svůj nárok na práva vyplývající z těchto Zásad. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata.

2.   Právo na opravu osobních údajů
Svůj profil můžete po přihlášení opravit v nastavení účtu. V případě, že požadovaná oprava nepůjde provést, kontaktujte nás e-mailem na adrese myval@myval.cz.

3.   Právo na výmaz osobních údajů
Kontaktujte nás e-mailem na adrese myval@myval.cz.

4.   Právo na omezení zpracování osobních údajů
Kontaktujte nás e-mailem na adrese myval@myval.cz.

5.   Právo na podání stížnosti orgánu dozoru
Kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů

6.   Právo na přenositelnost osobních údajů na jiného správce
Přijetí žádosti o uplatnění Práva na přenos osobních údajů na jiného správce je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele. 

7.   Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu myval@myval.cz, aby provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Pokud budete takovou námitku podávat, prosíme  abyste vysvětlili důvody, proč by provozovatel neměl vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak jak to doposud činil. V případě, že bude vaše námitka oprávněná, provozovatel situaci přezkoumá a buď zastaví či upraví zpracovávání údajů, nebo Vám sdělí vážné důvody, které jsou hodné ochrany a na základě kterých bude ve zpracovávání pokračovat. Nevyhoví-li provozovatel námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

Účastník může svá Práva uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany provozovatele nebo žádostí na adrese myval@myval.cz.

Pokud se budete domnívat, že provozovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, požádejte prosím nejdříve o vysvětlení, a to e-mailem na adresu myval@myval.cz.

Provozovatel má právo požadovat prokázání totožnosti toho, kdo uplatňuje svůj nárok na práva vyplývající z těchto Zásad. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata.

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

6. Závěrečné informace

1.   Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy. 

2.   Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. Zvláštní upozornění

Provozovatel tohoto internetového obchodu je zároveň provozovatelem kamenné prodejny na adrese 533 22 Býšť 162 a servisního střediska na adrese 533 22 Býšť 168. Tyto provozovny jsou monitorovány kamerovým systémem. Kamerové záznamy zpracovává Mýval čisticí systémy s.r.o. Doba uchování záznamů se stanovuje na 7 dní. Kamerové záznamy jsou pořizovány za účelem zvýšení bezpečnosti osob a ochrany majetku provozovatele, ev. objednatele služeb poskytovaných servisním střediskem.
Pokud dojde v monitorovaném prostoru k protiprávnímu jednání, může provozovatel kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policii, soudu aj.) předat. V takovém případě dojde ke smazání kamerového záznamu až v okamžiku pravomocného skončení věci.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

© 2022, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky